Tjenestebetingelser
Logga in | Gå med nu 
   
   
 Informasjon  Abby The Traveler

 - Användarvillkor

- Privacy
 - Förvaring
 - Kontaktinformation

- Annonsenettverk
 - Tredjepartsannonser
 - Användar Abby The Traveler Cookies?
1. GODKJENNING AV BETINGELSER
Velkommen til Abby The Traveler, forretningsnavn ”Sydvest Media SA” heretter kalt "selskapet", leverer tjenester til deg på de vilkår som følger av de følgende tjenestebetingelsene ("Betingelsene"), som kan bli oppdatert av "selskapet" fra tid til annen uten varsel til deg. Du bør gjennomgå Betingelsene jevnlig og se etter endringer.

I tillegg, når du bruker en spesiell tjeneste fra "selskapet", vil både du og "selskapet" være underlagt retningslinjer og bestemmelser for en slik tjeneste som måtte fremgå av erklæringer fra "selskapet" slik disse lyder til enhver tid.
Alle slike retningslinjer og bestemmelser skal anses som en del av Betingelsene ved denne referansen. I de fleste tilfeller vil retningslinjene og bestemmelsene gjelde en spesiell del av tjenesten og disse vil være til hjelp for anvendelse av Betingelsene knyttet til en slik del, men i den utstrekning det måtte være motstrid mellom Betingelsene og noen av retningslinjene eller bestemmelsene, skal Betingelsene gå foran. "Selskapet" kan også tilby tjenester fra tid til annen som er underlagt andre tjenestebetingelser. I slike tilfeller vil de aktuelle tjenestebetingelsene fremgå klart i tilknytning til den tjenesten de skal gjelde for.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN
"Selskapet" gir for tiden brukerne gjennom sitt nettverk av ressurser tilgang til en innholdsrik samling av on-line-tjenester, inkludert forskjellige kommunikasjonsverktøy, on-line forum, handletjenester, personlig innhold og tjenester som bærer "selskapets" varemerke ("Tjenesten"). Med mindre det er uttrykkelig bekreftet at noe annet skal gjelde, skal alle nye egenskaper som utvider eller forbedrer Tjenesten til enhver tid, herunder tilgang til nye områder, være undergitt Betingelsene. Du anses å akseptere at Tjenesten leveres "som den er", og at "selskapet" ikke påtar seg noe ansvar for tidsriktig levering, sletting, feilleveranse eller manglende lagring av brukerkommunikasjon eller personlige tilpasninger.

For å bruke Tjenesten må du sørge for å ha tilgang til World Wide Web, enten direkte eller gjennom innretninger som sikrer tilgang til web-basert innhold, og betale for alle tjenester og/eller telefonitjenester knyttet til slik tilgang. I tillegg må du selv skaffe alt nødvendig utstyr som sikrer slik tilgang til World Wide Web, herunder PC og modem eller andre innretninger som sikrer tilgang. Vennligst vær oppmerksom på at "selskapet" har opprettet enkelte områder av Tjenesten som inneholder voksent innhold. Du må være minst 18 år for å gå inn på og se slike områder.

3. DINE REGISTRERINGSFORPLIKTELSER OG OPPSYN MED BARN
Som en betingelse for at du får bruke Tjenesten, aksepterer du å:

(a) oppgi riktig, presis, aktuell og komplett informasjon om deg selv der dette etterspørres på Tjenestens registreringsskjema (slik informasjon betegnes som "Registrerte Data") og

(b) opprettholde og raskt oppdatere Registrerte Data slik at disse er riktige, presise, aktuelle og komplette. Hvis du oppgir informasjon som ikke er riktig, upresis, ikke aktuell eller ikke komplett eller "selskapet" har rimelig grunn til å anta at slik informasjon ikke er riktig, presis, aktuell eller ikke er komplett, skal "selskapet" ha rett til å suspendere eller avslutte din konto og nekte enhver aktuell eller fremtidig bruk av Tjenesten (eller noen del av denne).

"Selskapet" er opptatt av sikkerheten og personlige rettigheter til alle sine brukere, særlig barn. Av denne grunn må foreldre som ønsker å tilby sine barn tilgang til Tjenesten, hjelpe dem med å sette opp aktuelle konti og føre tilsyn med deres tilgang til Tjenesten. Ved å gi dine barn tilgang til Tjenesten, vil de få mulighet til å benytte seg av hele Tjenesten, herunder e-post, oppslagstavler, grupper, umiddelbare meldingstjenester og chat (blant annet). Vennligst husk at Tjenesten er lagt opp slik at den skal appellere til et bredt publikum. Følgelig, som verge, er det ditt ansvar å avgjøre om en del av Tjenesten eller Innhold (som definert i punkt 6 nedenfor) er passende for ditt barn.

4. PERSONLIG SIKKERHETSREGLER
Registrerte Data og nærmere angitt annen informasjon om deg er underlagt våre regler om personopplysninger. For mer informasjon, vennligst se vårt fulle regelverk for personopplysninger på ( personvern )

5. MEDLEMSKONTO, PASSORD OG SIKKERHET
Du vil motta passord og bli tildelt konto etter at du har fullført Tjenestens registreringsprosedyre. Du er selv ansvarlig for at ikke uvedkommende får tilgang til passordet eller kontoen din og du er fullt ut ansvarlig for all aktivitet som skjer ved bruk av ditt passord eller konto. Du aksepterer å:

(a) melde ifra til "selskapet" umiddelbart hvis det skulle skje uautorisert bruk av passordet ditt eller kontoen eller noe annet sikkerhetsbrudd.

(b) påse at du går ut fra kontoen din og avslutter hver enkelt sesjon. "Selskapet" kan ikke og vil ikke stå ansvarlig for noe tap eller skade som måtte følge av din manglende oppfyllelse av bestemmelsene i dette punkt 5.

6. MEDLEMSADFERD
Du bekrefter at all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, meldinger og annet materiale ("Innhold"), enten det er gjort offentlig tilgjengelig eller overført privat, er ansvaret til den person Innholdet stammer fra. Dette betyr at du, og ikke "selskapet", er fullt ut ansvarlig for Innhold som du laster opp, tilgjengeliggjør, sender via e-mail eller på annen måte overfører via Tjenesten.

"Selskapet" fører ikke kontroll med Innhold som blir gjort tilgjengelig via Tjenesten, og gir følgelig ikke noen garanti for riktigheten av integriteten av og kvaliteten av slikt Innhold. Du aksepterer at ved å benytte Tjenesten kan du bli utsatt for innhold som er støtende, usømmelig eller upassende. "Selskapet" vil ikke under noen omstendighet være ansvarlig på noen måte for noe Innhold, herunder, men ikke begrenset til, for enhver feil eller unnlatelse eller mangel i Innholdet, eller for noe tap eller skade av en hvilken som helst type som måtte oppstå som følge av bruk av Innholdet som er gjort tilgjengelig, sendt pr e-post eller på annen måte overført via Tjenesten.

Du forplikter deg til ikke å bruke Tjenesten til å:

laste opp, tilgjengeliggjøre, sende på e-post eller på annen måte overføre noe innhold som er ulovlig, skadelig, truende, misbruke, sjikanerende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, nærgående eller påtrengende på noen annens privatliv, hatefullt, rasistisk, etnisk - eller på annen måte støtende;
skade mindreårige på noen måte;

utgi seg for å være en person eller en juridisk enhet/organ, herunder, men ikke begrenset til, en representant for "selskapet", forumleder, guide eller vert, eller uautorisert eller på annen måte gi feilaktig inntrykk av din tilknytning til en person eller en juridisk enhet/organ;

forfalske avsendere eller på annen måte manipulere noe som kan identifisere en person for å tilsløre opprinnelsen av Innhold som er overført gjennom Tjenesten;
laste opp, tilgjengeliggjøre, sende på e-post eller på annen måte overføre noe Innhold som du ikke har rett til å overføre i henhold til lovgivning eller i henhold til kontrakt eller betrodd forhold (slik som innside-informasjon, proprietær eller konfidensiell informasjon som man måtte ha fått tilgang til som del av et ansettelsesforhold eller under en konfidensialitetsavtale);

laste opp, tilgjengeliggjøre, sende på e-post eller på annen måte overføre noe Innhold som representerer et inngrep i patentrettigheter, varemerke, forretningshemmeligheter, copyright eller annen proprietær rettighet ("Rettigheter") tilhørende en annen part;

laste opp, tilgjengeliggjøre, sende e-post eller på annen måte overføre ikke etterspurt eller ikke autorisert markedsføring, promoterende materiell, søppelpost, "spam", kjedebrev eller "pyramider" eller noen annen form for tilbud, med unntak av slike områder (slik som handlesteder) som er bestemt for slikt formål;

laste opp, tilgjengeliggjøre, sende på e-post eller på annen måte overføre materiale som inneholder programvare-viruser eller annen computerkoding, filer eller programmer som er bygget for å avbryte, skade, ødelegge eller begrense funksjonalitet i noe programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;

avbryte normal flyt av dialog, forårsake at skjermbildet ruller raskere enn det andre brukere av Tjenesten kan skrive, eller på annen måte opptre slik at dette negativt kan påvirke andre brukeres mulighet til å reelt delta i sanntidskommunikasjon;

bryte inn i eller avbryte Tjenesten eller servere eller nettverk knyttet til Tjenesten, eller nekte å adlyde noen krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser i nettverket knyttet til Tjenesten;

med eller uten hensikt bryte eller overtre gjeldende lovgivning eller forskrifter, herunder, men ikke begrenset til, forskrifter gitt av en verdipapirbørs;

ramme eller på annen måte sjikanere en annen person;

eller samle eller lagre persondata om andre brukere.

Du aksepterer at "selskapet" ikke foretar noen forhåndsgjennomgang av Innhold, men at "selskapet" og dets representanter har rett til (men ingen forpliktelse) til etter sitt eget skjønn å fjerne eller flytte Innhold som er tilgjengelig via Tjenesten. Uten å begrense det foranstående skal "selskapet" eller dets representanter ha rett til å fjerne Innhold som er i strid med Betingelsene eller på annen måte er upassende. Du godtar at du må vurdere, og bære all risiko forbundet med, enhver bruk av Innholdet, herunder å stole på at dette er riktig, komplett og brukbart. I denne forbindelse bekrefter du at du ikke kan stole på noe Innhold skapt av "selskapet" eller fremlagt til "selskapet", herunder uten begrensninger informasjon på "selskapets" oppslagstavler, "selskapets" grupper og alle andre deler av Tjenesten.

Du bekrefter videre at du godtar at "selskapet" kan lagre Innhold og også kan offentliggjøre Innhold:

(a) til selskaper innenfor Sydvest Media SA-gruppen over hele verden med det formål å formidle Innhold til deg på en effektiv måte,

(b) med det formål å administrere din konto på en ordentlig måte innenfor rammen av standard prosedyrer for "selskapet" eller gruppens selskaper følger, og/eller

(c) hvis det kreves under gjeldende lov eller med rimelighet kan anses at slik lagring eller offentliggjøring er nødvendig for å:

(d) opptre i henhold til rettslige prosedyrer;

(e) gjennomføre Betingelsene;

(f) besvare krav om at Innhold krenker rettigheter til tredjeparter; eller

(g) beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet for "selskapet", dets brukere eller allmennheten.

Du bekrefter også at den tekniske behandlingen og overføringen av Tjenesten, inkludert ditt Innhold, kan omfatte overføringer i ulike nettverk og innebære endringer for å tilpasse dette til tekniske krav hos nettverk og utrustning som man står i forbindelse med. "Selskapet" forbeholder seg retten til å avslutte din oppkobling til hele eller deler av sin Tjeneste hvis du på noe tidspunkt skulle trekke tilbake din aksept av bestemmelsene i dette punktet.

7. SPESIELL PÅMINNELSE FOR INTERNASJONAL BRUK
Internett er etter sin karakter globalt, og du forplikter deg til å følge all lokal lovgivning og regelverk for online adferd og akseptabelt Innhold. Spesielt godtar du å følge gjeldende lovverk vedrørende overføring av tekniske data eksportert fra Norge og ditt hjemland (hvis dette er et annet enn de før nevnte). Når du besøker et internasjonalt nettsted fra "selskapet", er du bundet av Betingelsene og lovverket som gjelder for det aktuelle nettstedet.

8. OFFENTLIG INNHOLD GJORT TILGJENGELIG FOR "SELSKAPET"
(a) I forhold til Betingelsene betyr "offentlig tilgjengelige områder" av Tjenesten slike områder som er tilgjengelig for allmennheten. Som eksempel, et alminnelig tilgjengelig område av Tjenesten inkluderer offentlige grupper og oppslagstavler, men vil ikke inkludere ikke listede grupper eller private kommunikasjonstjenester slik som post og "selskapet" fremtidige tjenester.

(b) Med hensyn til Innhold som du velger å tilgjengeliggjøre for inkludering i et alminnelig tilgjengelig område av "selskapet" -grupper eller som består av fotografier eller grafikk som du velger å gjøre tilgjengelig på andre områder av Tjenesten som er tilgjengelig for allmennheten, gir du "selskapet" en verdensomfattende gratis ikke-eksklusiv lisens til å kopiere, endre, tilpasse og publisere slikt Innhold på Tjenesten utelukkende for det formål å vise, formidle og promovere den aktuelle gruppen der slikt innhold ble fremlagt eller, med tanke på foto og grafikk, utelukkende for det formål som foto og grafikk ble gjort tilgjengelig for Tjenesten. Denne lisensen gjelder bare så lenge du velger å inkludere slikt Innhold på Tjenesten og skal opphøre fra det tidspunkt du sletter slikt Innhold fra Tjenesten.

(c) Med hensyn til alt annet Innhold du velger å tilgjengeliggjøre til andre allment tilgjengelige områder av Tjenesten, gir du "selskapet" en gratis, evigvarende, irreversibel og ikke-eksklusiv lisens som også kan viderelisensieres og som omfatter bruk, gjengivelse, endring, tilpasning, offentliggjøring, oversettelse, rett til å skape avledede verk, distribuere, utføre og vise slikt Innhold (i sin helhet eller deler) over hele verden og/eller å inkorporere slikt Innhold i andre arbeider i enhver form, media eller teknologi som er kjent i dag eller blir utviklet senere.

9. SKADESLØSHOLDELSE
Du forplikter deg til å holde "selskapet" og alle dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, administrativt personale, agenter, samarbeidspartnere og andre partnere og ansatte, skadesløse for ethvert krav eller pålegg, herunder rimelige advokathonorarer, fremmet av enhver tredjepart på grunn av eller som følge av Innholdet som du har gjort tilgjengelig eller overført gjennom Tjenesten, din bruk av Tjenesten, din tilknytning til Tjenesten, din overtredelse av Betingelsene eller din krenkelse av andres rettigheter.

10. IKKE VIDERESALG AV TJENESTEN
Du forplikter deg til ikke å gjengi, kopiere, selge, videreselge eller utnytte for noe kommersielt formål, noen del av Tjenesten, bruk av Tjenesten, eller tilgang til Tjenesten.

11. ALMINNELIGE RETNINGSLINJER FOR BRUK OG LAGRING
Du aksepterer at "selskapet" kan etablere alminnelige retningslinjer og sette grenser for bruk av Tjenesten, herunder uten begrensning det maksimum antall dager som e-post-meldinger, meldinger på oppslagstavler eller annet opplastet Innhold, lagres av Tjenesten, maksimum antall e-post-meldinger som kan bli sendt eller mottatt fra en konto innenfor Tjenesten, maksimum størrelse på enhver e-post-melding som blir sendt eller mottatt av en konto innenfor Tjenesten, maksimum lagringsplass som kan bli gjort tilgjengelig på en "selskapets" servere på dine vegne, og maksimum antall ganger (og maksimum varighet) du kan få tilgang til Tjenesten i løpet av en nærmere angitt periode. Du godtar at "selskapet" ikke skal ha noe ansvar eller forpliktelse for sletting eller manglende lagring av noen meldinger eller andre kommunikasjoner eller annet Innhold som er inkludert i eller formidlet av Tjenesten. Du godtar også at "selskapet" forbeholder seg retten til å logge av konti som er inaktive for en viss periode. Videre godtar du at "selskapet" skal ha rett til å endre disse generelle retningslinjene og begrensningene til enhver tid etter eget skjønn, uten varsel.

12. ENDRINGER AV TJENESTEN
"Selskapet" forbeholder seg retten til på, et hvilket som helst tidspunkt, å endre eller stanse, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller en del av denne) med eller uten varsel. Du aksepterer at "selskapet" ikke skal ha ansvar overfor deg eller noen tredjepart for noen endringer i, avbrudd i eller stansning av Tjenesten.

13. OPPSIGELSE
Du godtar at "selskapet", etter eget skjønn, kan si opp ditt passord, din konto (eller del av denne) eller bruk av Tjenesten, og fjerne og kassere ethvert Innhold innenfor Tjenesten, av enhver grunn, herunder, uten begrensning, manglende bruk eller hvis "selskapet" antar at du har overtrådt eller handlet i strid med ordlyden i Betingelsene. "Selskapet" kan også etter eget skjønn og på et hvilket som helst tidspunkt stanse å levere Tjenesten, eller en del av denne, med eller uten varsel. Du aksepterer at avslutningen av din tilgang til Tjenesten under enhver av bestemmelsene i Betingelsene kan skje uten varsel, og videre aksepterer og godkjenner du at "selskapet" med umiddelbar virkning kan deaktivere og slette din konto og all tilknyttet informasjon og arkivmateriale på din konto og/eller stanse videre tilgang til slikt materiale eller Tjenesten. Videre godtar du at "selskapet" ikke skal være ansvarlig overfor deg eller for noen tredjepart for stans i din tilgang til Tjenesten.

14. BEFATNING MED ANNONSØRER OG HANDLENDE
Korrespondanse og forretningsforbindelse med og deltakelse i promovering av annonsører og handlende som du har funnet på eller gjennom Tjenesten, herunder betaling og levering av varer eller tjenester, og alle andre betingelser, garantier eller inneståelser forbundet med slike handlinger, skal anses utelukkende å finne sted mellom deg og de aktuelle annonsører eller handlende. I den utstrekning det er tillatt under gjeldende rett, aksepterer du at:

(a) "Selskapet" skal ikke stå ansvarlig eller ha ansvar for noe tap eller skade av noe slag som har oppstått som følge av slik handel eller kommunikasjon, eller som følge av at slike annonsører eller handlende finnes på Tjenesten, og

(b) enhver ordre som du har plassert og et enhver produktspesifikasjon og opplysning om tilgjengelighet av et produkt som fremgår av Tjenesten (herunder uten begrensning, "selskapet" handel) skal være betinget av bekreftelse fra, og de gjeldende avtalevilkår for forretninger med den aktuelle handlende.

15. LINKER
Tjenesten kan tilby, eller tredjeparter kan tilby, linker til andre World Wide Web hjemmesider eller områder. Da "selskapet" ikke har noen som helst kontroll over slike hjemmesider eller områder, aksepterer du og godkjenner at "selskapet" ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne hjemmesider eller områder, og at "selskapet" ikke godkjenner eller er ansvarlig for noe Innhold, reklame, produkter eller annet materiale på eller som er tilgjengelig for slike hjemmesider eller områder. Videre aksepterer og godtar du at "selskapet" ikke skal være ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som er en følge av eller påstås å være en konsekvens av eller i forbindelse med eller som følge av bruk av eller at man har stolt på slikt Innhold, varer eller tjenester som er blitt gjort tilgjengelig gjennom en slik hjemmeside eller et slikt område.

16. "SELSKAPETS" IMMATERIELLE RETTIGHETER
Du aksepterer og godtar at Tjenesten og all nødvendig programvare som benyttes i forbindelse med Tjenesten ("Programvare") inneholder konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende regler om immaterielle rettigheter og annen relevant lovgivning. Videre aksepterer du og godtar at Innhold i annonser eller informasjon som presenteres til deg gjennom Tjenesten eller av annonsører er beskyttet av copyrights, varemerker, tjenestemerker, patent eller andre immaterielle rettigheter og lovverk. Med unntak for det som er uttrykkelig autorisert av "selskapet" eller dets annonsører, godtar du å ikke endre leie ut, leie, låne, selge, distribuere eller utvikle avledede verk basert på Tjenesten eller Programvaren, verken i sin helhet eller deler av denne.

"Selskapet" gir deg en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til å benytte objektkode for sin Programvare på en enkelt PC; forutsatt at du ikke (og heller ikke tillater noen tredjepart å) kopierer, modifiserer, utarbeider avledede verk av, omvendt konstruere, ta fra hverandre eller på annen måte forsøke å avdekke noen kildekode, selge, overdra viderelisensiere, gi sikkerhet i eller på annen måte overføre en rett til Programvaren. Det foregående skal gjelde med forbehold for det som måtte følge av gjeldende lovgivning og andre uttrykkelige rettsregler. Du aksepterer at du ikke skal endre Programvaren på noen måte eller bruke endrede versjoner av Programvaren, herunder (uten begrensning) med det formål å oppnå uautorisert tilgang til Tjenesten. Du aksepterer at du ikke skal gå inn på Tjenesten med noe hjelpemiddel annet enn gjennom det grensesnitt som tilbys av "selskapet" for å gå inn på Tjenesten.

17. ANSVARSFRASKRIVELSER DU GODTAR OG AKSEPTERER UTTRYKKELIG AT:

DIN BRUK AV TJENESTEN SKJER FOR DIN EGEN RISIKO. TJENESTEN TILBYS PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS. SÅ LANGT DET ER MULIG UNDER GJELDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER "SELSKAPET" SEG UTTRYKKELIG ALLE KRAV, GARANTIER, BETINGELSER OG ANDRE FORHOLD AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER INNEFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN INNEFORSTÅTTE LØFTER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET TIL ELLER FOR ET SPESIELT FORMÅL OG BESTEMMELSER OM LEVERING AV TJENESTER INNENFOR EN STANDARD AV RIMELIG AKTPÅGIVENHET OG KUNNSKAP, ELLER OM AT DET IKKE FORELIGGER INNGREP I NOEN IMMATERIELLE RETTIGHETER.

"SELSKAPET" GIR INGEN GARANTIER ELLER INNESTÅELSER OM AT (I) TJENESTEN IMØTEKOMMER DINE KRAV, (II) TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, FINNE STED I TIDE, ER SIKKER OG FEILFRI, (III) AT RESULTATENE AV DET SOM KAN OPPNÅS FRA BRUK AV TJENESTEN VIL VÆRE KORREKTE OG PÅLITELIGE, (IV) KVALITETEN AV PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE SOM KJØPES ELLER ER TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM TJENESTEN MØTER DINE FORVENTNINGER, OG (V) AT FEIL I PROGRAMVAREN VIL BLI RETTET.

MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE HENTES GJENNOM BRUK AV TJENESTEN FINNER STED PÅ DITT EGET SKJØNN OG RISIKO, OG DU VIL ALENE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL SKADE PÅ DITT DATASYSTEM ELLER TAP AV DATA SOM MÅTTE FØLGE AV NEDLASTING AV NOE SLIKT MATERIALE.

IKKE NOE RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM GIS TIL DEG FRA "SELSKAPET" ELLER GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN SKAL ANSES Å GI NOEN GARANTI ELLER ANNEN FORPLIKTELSE SOM IKKE ER UTTRYKKELIG GJENGITT I DISSE BETINGELSENE.

18. ANSVARSBEGRENSNING

DU BEKREFTER UTTRYKKELIG OG GODTAR AT "SELSKAPET" IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELT ELLER KONSEKVENSTAP ELLER ANNEN FØLGESKADE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, GOOD-WILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM "SELSKAPET" HAR MOTTATT VARSEL OM MULIGHETEN FOR AT SLIKT TAP SKULLE OPPSTÅ) SOM FØLGER AV: (I) BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE TJENESTEN; (II) KOSTNADER FOR ANSKAFFELSE AV ALTERNATIVE VARER ELLER TJENESTER SOM FØLGE AV AT VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER ANSKAFFET, KJØPT ELLER MOTTATT ELLER MELDINGER MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER MAN HAR INNGÅTT GJENNOM ELLER I TILKNYTNING TIL TJENESTEN; (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRINGER I DINE SENDINGER ELLER DATA; (IV) ERKLÆRINGER ELLER HANDLINGER AV TREDJEPARTER PÅ TJENESTEN; ELLER (V) VED NOE ANNET FORHOLD KNYTTET TIL TJENESTEN.

DU AKSEPTERER AT UAVHENGIG AV ENHVER LOVREGEL ELLER BESTEMMELSE OM DET MOTSATTE, ETHVERT KRAV ELLER ÅRSAK TIL TILTAK SOM MÅTTE FØLGE AV ELLER VÆRE FORBUNDET AV BRUK AV TJENESTEN, MÅ I HENHOLD TIL BETINGELSENE VÆRE INNGITT SENEST ETT (1) ÅR ETTER AT SLIKT KRAV ELLER ÅRSAK TIL TILTAK OPPSTO FOR IKKE Å FALLE BORT MED ENDELIG VIRKNING.

19. UNNTAK OG BEGRENSNINGER
UNDER ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATES IKKE AT VISSE GARANTIER UNNTAS ELLER AT DET FORETAS BEGRENSNINGER ELLER FRASKRIVES ANSVAR FOR INDIREKTE ELLER FØLGESKADER. FØLGELIG KAN DET VÆRE AT NOEN AV DE OVENSTÅENDE BEGRENSNINGENE I PUNKT 17 OG 18 IKKE GJELDER FOR DEG.

DET FØLGER SPESIELT AV DETTE AT INGEN BESTEMMELSER I DISSE BETINGELSENE SKAL PÅVIRKE LOVBESTEMTE RETTIGHETER FOR FORBRUKERE ELLER BEGRENSE ELLER UTELUKKE ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONLIG SKADE SOM MÅTTE FØLGE AV UAKTSOMHET ELLER SVIK FRA "SELSKAPET".

20. SPESIELL ERKLÆRING FOR TJENESTER KNYTTET TIL FINANSIELLE FORHOLD

Hvis du har til hensikt å etablere eller slutte deg til en tjeneste, motta eller anmode om nyheter, meldinger, varsel eller annen informasjon fra Tjenesten vedrørende selskaper, aksjepriser, investeringer eller verdipapirer, vennligst les punkt 17 og 18 ovenfor på nytt. Disse gjelder for deg. I tillegg for denne type informasjon kommer frasen "La investorene være advart" til anvendelse. Tjenesten tilbys bare for informasjon og ikke noe innhold som er inkludert i Tjenesten er beregnet for handel eller investeringsformål. "selskapet" skal ikke ha ansvar for eller stå ansvarlig for riktigheten av, brukbarheten eller tilgjengeligheten av informasjon som formidles via Tjenesten, og skal ikke stå ansvarlig eller ha noe ansvar for handel eller investeringsbeslutninger som tas basert på slik informasjon.

21. VARSEL
Varsel til deg kan bli sendt enten via e-post eller vanlig post. Tjenesten kan også gi varsel om endringer til Betingelsene og andre forhold ved å vise meldinger eller linker til meldinger til deg på generell basis på Tjenesten. Videre kan det også bli sendt varsler via e-post om nye og forbedrede tjenester.

22. COPYRIGHT og COPYRIGHT AGENTER
""elskapet" respekterer immaterielle rettigheter tilhørende andre, og vi ber om at våre brukere gjør det samme. Hvis du mener at noen av dine immaterielle rettigheter har blitt gjenstand for inngrep via Tjenesten, ber vi deg vennligst gå til vår copyright policy for å rapportere om problemet.

23. GENERELL INFORMASJON
Disse Betingelsene (inkludert veiledning og retningslinjer som det er referert til her) utgjør hele avtalen mellom deg og "selskapet" og regulerer din bruk av Tjenesten, går foran alle tidligere avtaler mellom deg og "selskapet". Du kan i tillegg også være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som måtte gjelde når du bruker tilknyttede tjenester eller innhold og programvare tilhørende tredjepart. Betingelsene og relasjonen mellom deg og "selskapet" skal være styrt av norsk rett. Du og "selskapet" aksepterer og avtaler at norske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon. Dersom "selskapet" skulle unnlate å utøve eller kreve gjennomført en rett eller bestemmelse i Betingelsene, skal dette ikke representere noe endelig frafall av slik rett eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i Betingelsene blir ansett for å være ugyldig av en kompetent domstol, har partene uansett avtalt at domstolen skal søke å oppfylle partenes intensjoner som reflektert i den aktuelle bestemmelsen, og de øvrige bestemmelsene i Betingelsene skal fortsatt være gyldige og bindende.

Alle overskrifter i Betingelsene er inntatt av praktiske grunner alene og skal ikke ha noen rettslig eller kontraktsmessig virkning.

24. OVERTREDELSER
Vennligst rapporter om overtredelser av Betingelsene til "selskapet" kundepleie.

   
Untitled 1
Abby The Traveler
Ger information och tips om platser runt om i världen...
Om oss | Privacy | Användarvillkor | Bli Medlem | Ägare  

Copyright  2012 - 2022